Εκτρέφεται κυρίως στο πεδινό τμήμα της Δ. Θεσσαλίας (Ν. Καρδίτσας και Τρικάλων). Στην δημιουργία του συνέβαλε γενετικό υλικό πολλών τύπων αλλά κύρια η ύπαρξη προβάτων προέλευσης Zackel (Τσάκελ), πρόγονο των περισσοτέρων αναμικτόμαλλων Ελληνικών φυλών που χαρακτηρίζονται από μακριά ουρά και χονδροειδές αναμικτόμαλλο έριο.

Συναντάται σε κοπάδια άνω των 30 προβάτων ενώ αρκετά ξεπερνούν τα 200 ζώα. Η εκτροφή τους είναι εκτατική χωρίς μετακίνηση (ποιμενική  μορφή) με όχι και τόσο καλές συνθήκες σταβλισμού.
 
Η διατροφή τους στηρίζεται στη βόσκηση πεδινών εκτάσεων αλλά και στη χορήγηση συμπληρωματικών ζωοτροφών