1. Είναι ελληνικό και πολυπληθές.
  Τα Καραγκούνικα πρόβατα είναι μία από τις κυρίαρχες ελληνικές φυλές και αποτελoύν ιδανική επιλογή για εκτατικού ή ημιενσταβλισμένου τύπου εκτροφές, για την παραγωγή και τη μεταποίηση του γάλακτος του μετά την οριστική κατοχύρωση της φέτας ως ελληνικού τυριού ΠΟΠ. Σήμερα συναντώνται περισσότερα από 150.000 πρόβατα Καραγκούνικης φυλής στις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας.
 2. Είναι παραγωγικό χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις.
  Κάτω από κανονικές συνθήκες εκτροφής μπορεί να δώσει πολύ καλή παραγωγικότητα τόσο σε γάλα όσο και σε αρνιά. Η γαλακτοπαραγωγή των καλύτερων κοπαδιών του Συν/σμού ξεπερνά τα 200 κιλά με αποδόσεις μεγαλύτερες από 6,50% και 5,35% σε λίπος και πρωτείνες αντίστοιχα. Η πολυδυμία τους φτάνει στο 1,85 αρνιά που δίνουν εξαιρετικής ποιότητας σφάγιο με απόδοση που ξεπερνά το 60%.
  Η μέση γαλακτοπαραγωγή τυπικής διάρκειας 200 ημερών για την περίοδο 2013-2014 3.888 προβατίνων ήταν 178 κιλά και η πολυδυμία τους 1,49 αρνιά. Η πραγματική γαλακτοπαραγωγή σε 3.419 αρμεγόμενα ζώα ήταν 165 κιλά σε 133 ημέρες.
 3. Έχει μακροβιότητα και χαμηλό ποσοστό αντικατάστασης.
  Ο μέσος αριθμός τοκετών κάθε προβατίνας ξεπερνά τις 5 γέννες με σταθερά καλές αποδόσεις. Έτσι το Καραγκούνικο πρόβατο υπερέχει αισθητά στη διάρκεια της παραγωγικής ζωής μεταξύ άλλων φυλών προβάτων υψηλής παραγωγικότητας.
 4. Είναι σφριγηλό και ανθεκτικό.
  Αντέχει το κρύο, τη ζέστη, την υγρασία και γενικά προσαρμόζεται σχεδόν σε όλες τις συνθήκες εκτροφής τόσο σε πεδινές και ημιορεινές περιοχές όσο και σε βατές ορεινές με καλά αποτελέσματα. Είναι ανθεκτικό σε διάφορες ασθένειες (πυροπλάσμωση, πνευμονίες, μαστίτιδες κ.λ.π). Επίσης κατατάσσεται στις φυλές με σχετικά καλή ανθεκτικότητα στην τρομώδη νόσο των προβάτων (scrapie), αφού πολλά από τα ζώα εμφανίζουν σε σχετικά υψηλή συχνότητα τον ανθεκτικό απλότυπο ARR σε ετερόζυγη ή ομόζυγη κατάσταση.
 5. Διακρίνεται για την πρωιμότητα του.
  Με καλές συνθήκες εκτροφής οι αμνάδες σε ηλικία 8 μηνών εμφανίζουν κανονικούς οίστρους και μπαίνουν στην αναπαραγωγή το σύνολο των θηλυκών από τον πρώτο χρόνο της ζωής τους.
 6. Προσαρμόζεται πολύ εύκολα στη μηχανική άρμεξη.
  Ο μαστός του είναι καλά προσαρμοσμένος στους κοιλιακούς μύες, οι θηλές είναι συμμετρικές και κατάλληλου μεγέθους, ώστε να προσαρμόζονται εύκολα σ’ αυτές τα θήλαστρα και η ροή του γάλακτος γίνεται με καλό ρυθμό σε όσους χρησιμοποιούν μηχανή για το άρμεγμα.
 7. Είναι ίσως το καλύτερο κοπαδιάρικο πρόβατο.
  Στέκεται χωρίς προβλήματα και δίνει πολύ καλά αποτελέσματα στην εκτατική μορφή, εκμεταλλεύοντας τη φυσική βλάστηση των βοσκοτόπων και των αγρών σχεδόν όλη τη διάρκεια του έτους. Η ημιενσταβλισμένη εκτροφή των Καραγκούνικων προβάτων τα τελευταία χρόνια σε χώρους όπου επικρατούν καλύτερες συνθήκες και διατρέφεται σωστότερα έδωσε περισσότερο γάλα και αρνιά δείχνοντας το υψηλό γενετικό δυναμικό της φυλής.
 8. Αρσενικά της φυλής μπορούν να χρησιμοποιηθούν με επιτυχία στην αναβάθμιση των περισσότερων κοπαδιών της χώρας.
  Όπου χρησιμοποιήθηκαν έδωσαν πολύ καλά αποτελέσματα. Υπολογίζεται ότι περισσότερα από 2.500.000 πρόβατα στη χώρα μας φέρουν σήμερα, αλλά περισσότερο και άλλα λιγότερο, αίμα Καραγκούνικης φυλής. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων συνιστά τη χρησιμοποίηση αρσενικών αυτής  της φυλής στα ποίμνια των μη αυτοχθόνων καθαρών φυλών όλης της χώρας.
 9. Είναι ενταγμένο σε προγράμματα γενετικής βελτίωσης.
  Από το Φεβρουάριο του 2009 ανέλαβε την εφαρμογή ενός νέου προγράμματος πενταετούς διάρκειας που εντάσσεται στη Δράση 3.4 «Διατήρηση γενετικών πόρων στην κτηνοτροφία» Μέτρο 214 του Άξονα 2, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυ- ξης 2007-2013 “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ”. Το πρόγραμμα αυτό που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαικό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) και το Ελληνικό Δημόσιο, υλοποιείται υπό τον έλεγχο και την παρακολούθηση του Κέντρου Γενετικής Βελτίωσης Ζώων Καρδίτσας και περιλαμβάνει τα παρακάτω έργα: 1. Τη συλλογή – τήρηση στοιχείων γενεαλογίας των ζώων και καθιέρωση – διατήρηση  γενεαλογικών βιβλίων και μητρώων. 2. Τον ατομικό έλεγχο της ποιοτικής και ποσοτικής απόδοσης των ζώων και τον προσδιορισμό της γενετικής ποιότητάς τους. 3. Την ενημέρωση και παροχή συμβουλών στον Α.Σ.Π. Καραγκούνικων Προβάτων για την υλοποίηση των παραπάνω έργων, καθώς και την διάδοση και προώθηση ζώων αναπαραγωγής της φυλής.
  Ο Συν/μός συλλέγει και καταχωρεί σε ειδικό λογισμικό πρόγραμμα τα γενεαλογικά στοιχεία όλων των Καραγκούνικων ζώων αναπαραγωγής τα οποία και εγγράφονται στο γενεαλογικό βιβλίο της φυλής που τηρείται στο Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων Καρδίτσας. Τα ζώα αυτά είναι υψηλής γαλακτοπαραγωγής και γνωστής γενεαλογίας (pedigree) με πραγματοποίηση ελεγχομένων συζεύξεων (χωρίσματα ή δοκιμαστικούς κριούς) ή με εφαρμογή Τεχνητής Σπερματέγχυσης από επιλεγμένα κριάρια υψηλής γενετικής αξίας στις καλύτερες προβατίνες των κοπαδιών.
  Με τον έλεγχο των αποδόσεων εκτιμάται η γαλακτοπαραγωγική ικανότητα των προβατίνων και επιλέγονται τα ζώα που θα αποτελέσουν τον πυρήνα για παραπέρα βελτίωση. Από τα αρνιά των προβατίνων αυτών ένα μέρος θα διατηρηθούν εντός των ιδίων των εκτροφών (ζώα αντικατάστασης), ενώ τα υπόλοιπα θα διατεθούν για αναπαραγωγή σε άλλες εκτροφές εντός και εκτός της φυλής.
  Τέλος ο Συν/μός συμμετέχει σε ζωοτεχνικές εκθέσεις για τη διάδοση του Καραγκούνικου προβάτου και τη προώθηση ζώων αναπαραγωγής με σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας της προβατοτροφίας και τη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων.
 10. Εφαρμόζεται πρόγραμμα ελέγχου και δημιουργίας ανθεκτικών εκτροφών στην τρομώδη νόσο.
  Ο Συνεταιρισμός από το 2014 εφαρμόζει γονοτυπικό έλεγχο όλων των αρσενικών καθώς και των θηλυκών με υψηλή γαλακτοπαραγωγή, για τον εντοπισμό των ανθεκτικών ζώων. Τα ζώα αυτά αποτελούν τη δεξαμενή τροφοδότησης για την δημιουργία πυρήνων οι οποίοι με κατάλληλη διαχείριση και παρακολούθηση από το Κ.Γ.Β.Ζ. Καρδίτσας θα αναβαθμίσουν γενετικά τις εκτροφές του Συνεταιρισμού ώστε να είναι δυνατή η διάθεση ζώων αναπαραγωγής πρώτα στις θετικές εκτροφές από τη νόσο και στη συνέχεια στις υψηλού κινδύνου.